Checklist Teammanager

Checklist Teammanager

Eerst en vooral, hartelijk dank aan jullie allen voor het aanvaarden om de functie van Team Manager - eerder genoemd “afgevaardigde” (hierna genoemd TM) - uit te oefenen: zonder vrijwilligers zouden wij namelijk niet kunnen functioneren!

Avant tout : un grand merci à chacun d’entre vous d’avoir accepté de remplir la fonction de Team Manager (ci-après TM), anciennement appelé « délégué » : sans les volontaires, nous ne pourrions pas fonctionner !

Als TM ben je onmisbaar voor zowel de opleider als voor de club. Je neemt actief deel aan de opleiding van onze jeugd, een primordiaal doel van onze club.

En tant que TM, vous êtes une personne indispensable pour le formateur et pour le club. Vous contribuez activement à la formation des jeunes, qui est un objectif primordial pour notre club.

Je bent een eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor zowel de ouders als voor derden (hoofdzakelijk TM, opleiders, spelers en ouders van andere teams), alsook vertrouwenspersoon voor de spelers.

Vous êtes la personne d’accueil tant à l’égard de nos parents que des tiers (notamment TM, formateurs, joueurs et parents des autres équipes), mais aussi une personne de confiance pour les joueurs.

Je bent ook verantwoordelijk voor het beheren van de uitrustingen en materiaal van je team.

Vous êtes également chargé de gérer les équipements et le matériel de l’équipe.

Gedurende de competities ben je als enige officieel in contact met de scheidsrechters.

Lors des compétitions, vous êtes l’organe officiel qui est en contact avec les arbitres.

Finaal ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van alle administratieve gereglementeerde taken gedurende de competities, de tornooien en vriendschappelijke matchen.

Enfin, vous êtes également responsable de la gestion des tâches administratives réglementaires lors du championnat, des tournois et des matchs amicaux.

Je bent ook een belangrijke pion om een goede ambiance binnen het team te garanderen.

Vous êtes donc un rouage important qui permet de garantir une bonne ambiance au sein de l’équipe.

Het is goed om je eraan te doen herinneren dat jouw taak zich niet uitstrekt over het sportieve aspect dat uitsluitend tot het gezag en bevoegdheden van de opleider behoren, dit onder toezicht van de coördinatoren. In dit opzicht zal een TM zich nooit mengen m.b.t. selecties, tactieken, sportieve aanwijzingen, wissels enz. … Deze richtlijn is een absolute noodzaak om de sereniteit en transparantie binnen het functioneren van het team te garanderen.

Pour autant, il est bon de rappeler que votre mission ne s’étend aucunement à la sphère sportive qui relève de l’autorité et de la compétence exclusives du formateur, supervisé par les coordinateurs. Ainsi, le TM ne peut interférer dans les sélections, la tactique, les consignes sportives, les changements etc… Cette règle est d’une nécessité absolue pour garantir la sérénité et la transparence dans le fonctionnement de l’équipe.

Om je opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen, kan je hieronder een samenvatting terugvinden van de voornaamste taken:

Pour vous aider à remplir votre mission le mieux possible, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de l’essentiel des tâches à accomplir.

1.  Het invullen van het wedstrijdformulier op e-kickoff

 • De wedstrijdformulieren zijn digitaal en in te vullen op www.wedstrijdbladen.be (nl) of www.feuillesdematches.be (fr) tot dewelke je toegang hebt via een login en codes die je kan aanvragen via de club,
 • Het wedstrijdformulier kan op voorhand aangemaakt worden,
 • Het doorsturen mag enkel nadat de spelers zijn toegekomen, je hun aanwezigheid gecontroleerd hebt en hebt nagekeken dat ze hun identiteitskaart mee hebben,
 • Het wedstrijdformulier moet ten laatste 20 minuten vóór aanvang van de match volledig ingevuld doorgestuurd worden (art. B1411 van het federale reglement),
 • De matchbal geven aan de scheidsrechter indien deze gevraagd wordt.

1. Remplir la feuille de match sur e-kickoff

 • Les feuilles de match sont digitales et à remplir sur le site www.wedstrijdbladen.be (nl) ou www.feuillesdematches.be (fr), auquel vous avez accès via un login et des codes qui vous seront communiqués par le club à votre demande
 • La feuille peut-être préparée à l’avance
 • Ne l’envoyer que lorsque les joueurs sont arrivés, après avoir vérifié leur présence et qu’ils ont bien leur carte d’identité,
 • La feuille doit être remplie et envoyée au moins 20 minutes avant le début du match (art. B1411 du règlement fédéral),
 • Donner à l’arbitre le ballon du match, s’il le demande.

 

2. Identiteitskaarten verzamelen

 • Belangrijk vanaf U13: een speler zonder identiteitskaart = een speler dat NIET speelt (tenzij officieel document verlies/diefstal of elektronisch afgeprinte copy via de chip van de identiteitskaart), anders verliest het team met forfait en dient de club een boete te betalen,
 • Vóór U13 vraagt men meestal de kaarten niet op maar het is altijd beter om deze toch te verzamelen bij mogelijk geschil,
 • Opgelet: alsook vóór U13 moeten de kaarten verzameld worden voor de Beker van Brabant of Beker van België,
 • De opleider (coach) en TM moeten ook altijd hun identiteitskaart tonen,
 • Praktische tip vanaf U14: klasseer de identiteitskaarten volgens rugnummer, anders moet de scheidsrechter telkens zoeken naar de juiste kaart.

2. Recueillir les cartes d’identité

 • Attention : à partir de U13, un joueur sans sa carte d’identité, un document officiel de perte/vol ou le document imprimé via la puce de la CI = un joueur qui ne joue pas sinon l’équipe perd par forfait et le club paie une amende,
 • Avant U13, en général on ne demande pas les cartes mais, en principe, il faut les avoir en cas de contestation,
 • Même avant U13, il faut avoir les cartes pour les matches de coupes du Brabant ou de Belgique,
 • Le formateur (coach) et le TM doivent aussi avoir leur carte,
 • Conseil pratique, à partir de U14 : classer les cartes d’identité dans l’ordre des numéros, sinon l’arbitre devra chaque fois chercher la bonne carte. 3.
Ontvangst scheidsrechter en team tegenstander

 • De TM van de thuisploeg moet ten minste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het veld (art. B1413 van het federale reglement),
 • Vanaf U13 is er een officiële aangestelde scheidsrechter dat je moet ontvangen. Tot U12 moet je iemand zelf aanspreken/vinden die de wedstrijd wil fluiten (fluitjes beschikbaar in de kantine),
 • Een TM draagt een band om herkend te worden: thuisploeg = witte band, bezoekende ploeg = driekleurige band (zwart, geel, rood), beschikbaar of te bestellen via de club,
 • De kleedkamers zijn toegankelijk via een elektronische badge; enkel opleiders hebben deze badge, niet de TM,
 • Normaal is er op zaterdag geen probleem aangezien iemand centraal van de club zich uitsluitend met de kleedkamers zal bezighouden om toegang te geven, maar indien deze persoon afwezig mocht zijn, moet je als TM zowel de sleutel voor de kleedkamer van de scheidsrechter alsook deze voor de bezoekende ploeg gaan vragen aan de kantine en hun bezorgen. De TM van de tegenstander moet zijn/haar identiteitskaart geven in ruil voor deze sleutel,
 • In principe is de toewijzing van de kleedkamers voorzien en weergegeven op een blad in de gang van de kleedkamers,
 • Aangeven aan de scheidsrechter waar de computer staat voor het invullen van het wedstrijdformulier, deze bevindt zich in het secretariaat. Nakijken dat de printer aangesloten is zodat de scheidsrechter de selectie kan afprinten om de spelers per nummer af te roepen. Indien de computer verbonden is met de grote printer moet je code 6 indrukken,
 • Indien de internetverbinding niet werkt in het secretariaat kan de computer in de kantine gebruikt worden naast de koffiemachine, hierop kan ook het wedstrijdformulier ingevuld en afgeprint worden (de printer is draadloos verbonden),
 • Indien geen enkele internetverbinding werkt kan het wedstrijdformulier ingevuld worden via gebruik van een smartphone, dit enkel mits akkoord van de scheidsrechter (in dit geval kan men niet printen),
 • Waterflessen uitdelen aan zowel de TM van de tegenstander als eigen ploeg (deze zijn voorradig in het secretariaat),
 • Er zijn geen gratis dranken meer beschikbaar voor de TM in het secretariaat; je mag twee rode jetons vragen in de kantine (één voor jou en één voor de TM van de tegenstander) die recht geven op een drankje in de kantine,
 • OPGELET: voor matchen tijdens de Jeugdcup (Beker van Brabant) of Beker van België (Gullegem) moet de thuisploeg een scheidsrechter voorzien; op voorhand navragen dat deze club het nodige heeft gedaan hiervoor, alsook moet hier een papieren wedstrijdformulier gebruikt worden (in principe beschikbaar in de kantine),

3.  Accueillir l’arbitre et l’équipe adverse

 • Le TM de l’équipe visitée doit être présent au terrain au moins 30 minutes avant le match (art. B1413 du règlement fédéral),
 • A partir de U13, il y a un arbitre officiel qu’il faut accueillir ; jusqu’à U12, il faut trouver quelqu’un qui accepte de siffler le match (sifflets disponibles à la cantine),
 • Pour être reconnu, le TM porte un brassard : l’équipe visitée = brassard blanc, club visiteur = un brassard tricolore (noir, jaune, rouge) – disponible et à commander auprès du club,
 • Les vestiaires sont accessibles via un badge électronique ; les formateurs en ont un mais pas les TM,
 • Normalement, cela ne pose pas de problème le samedi car quelqu’un s’occupe des vestiaires et y donne accès; il dit à l’arbitre où il peut se changer ; s’il est absent : il faut aller demander la clef du vestiaire de l’arbitre, mais aussi de l’équipe adverse, à la buvette. Il est demandé au TM de l’équipe adverse de donner une pièce d’identité en échange de la clé,
 • En principe, l’attribution des vestiaires est prévue et indiquée sur une feuille affichée dans le couloir des vestiaires,
 • Indiquer à l’arbitre où se situe l’ordinateur pour remplir la feuille de match ; il s’agit du PC qui se situe dans le secrétariat. Vérifier que l’imprimante est en ordre de marche afin que l’arbitre puisse imprimer les sélections pour appeler les joueurs et vérifier les numéros. Si le PC est relié à la grosse imprimante, le code qui est demandé est le 6,
 • Si la connexion internet du secrétariat est hors d’usage, utiliser l’ordinateur dans la cantine, près de la machine à café, qui permet de remplir la feuille et de l’imprimer (l’imprimante est, en principe, connectée sans fil),
 • S’il n’y a aucune connexion internet, la feuille papier peut être utilisée, à moins que l’arbitre accepte l’utilisation des Smartphones (dans ce cas, on ne sait pas imprimer),
 • Donner des bouteilles d’eau au TM adverse et à votre équipe (elles sont dans le secrétariat),
 • Il n’y a plus de boissons en libre disposition dans le secrétariat pour les TM ; vous pouvez demander deux jetons rouges à la cantine (un pour vous et un pour le TM adverse) qui donnent droit à une boisson à la cantine ;
 • Attention : si vous avec un match de la Jeugdcup (coupe du Brabant) ou de la Coupe de Belgique (Gullegem) : c’est le club visité qui doit prévoir un arbitre ; vérifier et demander, à l’avance, si le club a fait le nécessaire ; de plus, pour ces coupes, il faut utiliser des feuilles de match papier (en principe disponibles à la cantine),

 

 Wat doen indien er geen scheidsrechter is? Art. 1430 van het federale reglement dient gerespecteerd te worden

41. De volgorde van prioriteit voor het kiezen van een scheidsrechter of assistent-scheidsrechter dient als volgt te verlopen:

 1. Neutrale scheidsrechter in de volgorde van hun rangschikking;
 2. Toegewezen scheidsrechter aan één van beide aanwezige clubs, in de volgorde van hun rangschikking;
 3. Niet-praktiserende scheidsrechter aangesloten bij het URBSFA, maar niet toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 4. Niet-praktiserende scheidsrechter aangesloten bij het URBSFA, wel toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 5. Aangesloten niet toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 6. Aangesloten toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 7. Toeschouwer.

De bezoekende club kiest in eerste instantie achtereenvolgend uit elk van deze groepen.

42. Het is niet toegelaten om beroep te doen op personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 60 jaar behalve voor de categorieën 1 en 2 hierboven (praktiserende scheidsrechters).

43. Een scheidsrechter dat gediskwalificeerd, uitgetreden of geschrapt is mag deze functie niet langer opnemen, ook niet indien uitzonderlijk. Dat geldt ook voor de diensten uitgevoerd door personen waar het kantoor van de bevoegde arbitrage van afziet.

44. Een persoon betrokken bij een aanval op een scheidsrechter (Art. B1908) kan niet aangesteld worden als occasionele scheidsrechter.

(…)

62. Geen enkele klacht zal ontvankelijk worden verklaard indien de bezwaren, vóór aftrap, niet door de respectievelijke club naar behoren werd doorgegeven aan de tegengestelde club en de occasionele scheidsrechter alsook opgeschreven op het wedstrijdformulier of ingevoerd in het elektronische wedstrijdformulier op volgende tijdsstippen:

 • In geval van vervanging voor de match: vóór de aftrap
 • In geval van tussentijdse vervanging: vóór het afsluiten van het wedstrijdformulier”

Que faire s’il n’y a pas d’arbitre ? Il faut respecter l’Art. 1430 du règlement fédéral

“41. L'ordre de priorité pour le choix du remplaçant de l'arbitre ou de l’assistant - arbitre s'établit de la façon suivante:

 1. arbitre neutre dans l'ordre de leur classification;
 2. arbitre affecté à l'un des clubs en présence, dans l'ordre de leur classification;
 3. arbitre non pratiquant affilié à l'URBSFA, mais non affecté à l'un des clubs en présence;
 4. arbitre non pratiquant affilié à l'URBSFA et affecté à l'un des clubs en présence;
 5. affilié non affecté à l'un des clubs en présence;
 6. affilié affecté à l'un des clubs en présence;
 7. spectateur.

Le club visiteur choisit en premier lieu successivement dans chacun de ces groupes.

42. Il n'est pas permis d'avoir recours à des personnes âgées de moins de 17 ans et de 60 ans et plus sauf pour les catégories 1° et 2° ci-dessus (arbitres pratiquants).

43. Un arbitre disciplinairement démissionné ou radié du cadre ne peut plus remplir cette fonction, même occasionnellement. Il en est de même pour celui aux services duquel le Bureau de l’Arbitrage compétent renonce.

44. Une personne radié suite à des voies de fait sur l’arbitre (Art. B1908) ne peut pas fonctionner comme arbitre occasionnel.

(...)

62. Aucune réclamation ne sera déclarée recevable si elle n’a fait l’objet, avant le coup d’envoi, d’objections formulées par le club réclamant dûment signifiées au club adverse et à l’arbitre occasionnel et inscrites sur la feuille de match version papier ou introduites dans la feuille de match électronique, et ce aux moments suivants:

 • en cas de remplacement avant le début du match: avant le coup d’envoi
 • en cas de remplacement intermédiaire: avant la clôture de la feuille de match »

 

4. Nakijken dat het terrein reglementair is

 • 5x5 en 8x8: het terrein moet de reglementaire afmetingen respecteren (volgens art B1207 van het federale reglement); opgelet: nakijken dat beide doelen verankerd werden met gewichten,
 • 11x11: niet vergeten om de cornervlaggen te plaatsen (en ze terug weg te halen na de match indien er geen andere wedstrijd volgt). Deze vlaggen zijn ofwel terug te vinden in het secretariaat, ofwel in het technisch lokaal in de kelder (waar zich de lockers van de opleiders bevinden),
 • In elk geval mag er zich niets bevinden in de neutrale zone (3 meter na het speelvlak); je moet er dus voor zorgen dat alle objecten die zich hierin bevinden verwijderd worden (bijvoorbeeld kleine doelen).

4Vérifier que le terrain est réglementaire

 • 5 x 5 et 8 x 8 : il faut que le terrain respecte les dimensions réglementaires (voy. l’article B1207 du règlement fédéral) ; attention il faut vérifier que les goals sont lestés avec des poids,
 • 11 x 11 : il ne faut pas oublier de placer les poteaux de corner (et de les ranger après le match, s’il n’y a pas d’autre rencontre qui suit). Ces poteaux sont soit dans le secrétariat, soit dans le local technique dans la cave (où sont les casiers des coachs),
 • Dans tous les cas : attention, rien ne peut être laissé dans la zone neutre (3 m après la surface de jeu) ; il faut donc veiller que tout objet s’y trouvant soit retiré (petits goals, par exemple).


5. Gedurende de match

 • De officiële TM moet gedurende de hele wedstrijd aanwezig zijn op het veld,
 • Je moet de veiligheid van de scheidsrechter garanderen en toekijken dat enkel de toegelaten personen zich in de neutrale zone bevinden (voor de jeugd betreft dit in hoofdzaak de opleiders, mogelijks T2, TM en reservespelers),
 • Gedurende de rust aan de scheidsrechter vragen wat hij/zij wil drinken en dit dan ook bezorgen,
 • Indien iemand zich kwetst is er steeds ijs voorzien in de kantine (op maandag is de kantine gesloten maar in principe is er iemand in de chalet aanwezig met een EHBO-kit, indien nodig is er ook iemand in de sporthal aanwezig afhankelijk van de gemeente (beneden aan de trap links), maar uiteraard moet de sporthal open zijn,
 • Indien nodig is er een defibrillator aanwezig in de sporthal indien deze open is (nog niet aanwezig in de kantine).

 5. Pendant le match

 • Le TM officiel doit rester sur le terrain, pendant toute la rencontre,
 • Il doit veiller à la sécurité de l’arbitre et à ce que ne soient dans la zone neutre que les personnes autorisées (pour les jeunes, il s’agit en pratique des formateurs, T2 éventuel, TM, et joueurs réserves),
 • A la mi-temps, demander ce que l’arbitre veut boire et s’en occuper,
 • S’il y a un blessé, il y a toujours de la glace disponible dans le surgélateur de la cantine (le lundi, la cantine est fermée, mais en principe, il y a quelqu’un dans le chalet avec une trousse de secours ; en cas de besoin, il y a aussi quelqu’un dans le hall sportif qui dépend de la commune (en bas de l’escalier à gauche)), mais encore faut-il que le hall soit ouvert,
 • En principe, un défibrilateur se situe dans le hall sportif, s’il est ouvert (pas encore dans la cantine).

 

6. Na de match

 • Samen met de opleider nakijken dat alle achtergelaten voorwerpen verwijderd worden van het veld (flesjes, kleding, afval …) alsook de verplaatsbare materialen zoals de goals (behalve indien nodig voor de volgende wedstrijd); voor dit laatste kan je zeker ook de spelers vragen om te helpen,
 • De verplaatsingskosten van de scheidsrechter betalen (volgens het reglement dien je de scheidsrechter te betalen vóór de wedstrijd maar het is zeer uitzonderlijk dat de scheidsrechter dit vraagt): het juiste bedrag vragen aan de kantine en meegeven voor welk team het is,
 • Beschikbaar blijven voor de scheidsrechter tot zijn/haar vertrek (in praktijk vraag je de scheidsrechter of je mag beschikken),
 • Bij blessure kan je het formulier “aangifte van ongeval” voor de verzekering terugvinden in de kantine,
 • Indien wedstrijd voor de beker (Jeugdcup (Beker van Brabant) of Gullegem (Beker van België)): nakijken of je de uitslag niet moet doorsturen per sms (nakijken op de sites hieronder in rubriek “Reglementen”),
 • Onze club wenst onze website levendig en actueel te houden met een aantal wedstrijdverslagen. Het zou super zijn indien je een samenvatting van de wedstrijd zou doorsturen of iemand vinden die zich hiervoor wil engageren!

6. Après le match

 • En concertation avec le formateur, vérifier que le terrain a été libéré de tous les objets déposés (bouteilles, vêtements, déchets,...) et du matériel portable, dont les goals (sauf si besoin pour le match suivant) ; pour ce dernier point : vous pouvez bien entendu demander aux enfants de faire le nécessaire,
 • Payer les frais de déplacement de l’arbitre (le règlement prévoit qu’il faut payer l’arbitre avant le match, mais c’est très rare qu’un arbitre le demande) : demander la somme nécessaire à la cantine, en précisant pour quelle équipe,
 • Rester à la disposition de l’arbitre jusqu’à son départ (en pratique vous lui demandez si vous pouvez disposer),
 • En cas de blessé, formulaire de déclaration d’accident pour l’assurance disponible à la cantine,
 • Si vous avez joué un match de coupe (jeugdcup (coupe du Brabant) ou Gullegem (coupe de Belgique)) : vérifier s’il faut envoyer un sms pour communiquer le résultat (voir les sites internet ci-dessous dans la rubrique « Règlements ») ;
 • Le Club aimerait agrémenter le site web avec des résumés des matches, afin de le rendre plus vivant et actualisé. Ainsi, ce serait super si vous pouviez rédiger l’un ou l’autre compte-rendu de match, ou trouver quelqu’un qui accepterait de la faire !


7. Toezicht van onze spelers en respect voor de faciliteiten

Je kan de opleiders helpen met het toezicht op onze spelers.

Meer nog, de club heeft een aantal aanbevelingen uitgeschreven m.b.t. gedrag van onze spelers, de toepassingen hiervan kan je samen met de opleider controleren:

 • De spelers moeten kalm blijven in de kleedkamers en moeten deze proper achterlaten bij vertrek,
 • De spelers moeten een douche nemen (zeker vanaf U10) en worden verzocht om deze te nemen zonder langer dan 15 minuten in de kleedkamer te blijven,
 • De truitjes tellen en nakijken wie deze mee neemt om te wassen (beurtrol),Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers, enkel personen voorzien van een badge en geautoriseerde personen,
 • Na de match moeten alle spelers verzamelen in de kantine en rond de tafel zitten met de opleider: ze hebben recht op een drankje en wafel en verkrijgen hun identiteitskaart terug in de kantine.

7. Encadrement des jeunes et respect des installations
Vous pouvez aider les formateurs à encadrer les joueurs.


Notamment, le club a émis des recommandations sur le comportement de ceux-ci, dont vous pouvez vérifier l’application, en concertation avec le coach :

 • les joueurs doivent rester calmes dans le vestiaire, qu’ils doivent laisser propre en partant,
 • les joueurs doivent prendre une douche (à partir de U10 en tout cas) et sont invités à le faire en ne dépassant pas 15 minutes d’occupation des vestiaires,
 • compter les maillots et vérifier qui prend les maillots pour les nettoyer (tour de rôle),
 • les parents ne sont pas admis dans les vestiaires, seuls l’étant les responsables munis d’un badge et les personnes autorisées,
 • après le match, les joueurs doivent se rendre ensemble à la cantine, et s’attabler, avec le formateur ; ils ont droit à un jus et à une gaufre ; ils récupèrent leur carte d’identité à ce moment, dans la cantine.


8.  Reglementen

Voor inlichtingen m.b.t. spelregels:

Voor het federale reglement dat diverse verplichtingen opneemt betreffende de wedstrijden, de terreinen en TM, zie in het bijzonder artikels B1411 en volgende:

Voor de Jeugdcup:

Voor de Beker van België (Gullegem):

8. Règlements
Pour plus de renseignements sur les lois du jeu :

Pour le règlement fédéral, qui reprend les diverses obligations liées aux matches, aux terrains et aux délégués, voy. notamment les articles B1411 et suivants :

 Pour le Jeugdcup :

Pour la Coupe de Belgique (Gullegem) :

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!