Huishoudelijk reglement - KFC Rhodienne - De Hoek

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement - Règlement d'ordre intérieur

1) Waarden en normen - Valeurs et normes
KFCRDH streeft er als club naar om positieve waarden en normen uit te dragen in haar jeugdopleiding. Daarom onderschrijft de club formeel het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport. Dit charter kunt U lezen op de site van de club onder het hoofdstuk La Rhodienne/ Fairplay en Racisme . In dat kader werkte KFCRDH ook een eigen Fairplay beleid en een eigen code i.v.m. Pesten en Sociale Media uit. Deze kunt U ook op de site van de club bij het Panathlon Charter terugvinden . Al deze zaken dienen door elk lid strikt nageleefd te worden. Deze punten komen ook nog aan bod verder in het huishoudelijk reglement en op de clubwebsite onder het hoofdstuk Youth Academy/ Afspraken.

La Rhodienne s'efforce en tant que club de promouvoir des valeurs et des normes positives dans sa formation des jeunes, raison pour laquelle le club adhère officiellement à la Charte du Panathlon sur les droits de l'enfant dans le sport. Vous pouvez lire cette charte sur le site du club sous la rubrique La Rhodienne / Fairplay et Racisme. Dans ce contexte, la Rhodienne a également développé sa propre politique Fairplay et son propre code concernant l'intimidation et les médias sociaux. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site du club dans la Charte du Panathlon. Toutes ces valeurs et normes doivent être strictement respectées par chaque membre du club. De plus, ce code de bonne conduite est également discuté dans le règlement d’ordre intérieur sur le site du club sous la rubrique “Académie des jeunes”.


2) Algemeen - Généralités
 1. Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering , het clubgeld en het kledijpakket. Ze geeft tevens recht op het volgen van de trainingen en de kans op deelname aan wedstrijden. Spelers die in april hun ontslag bij KFCRDH indienen via de KBVB en zich voor het volgend seizoen toch opnieuw willen aansluiten bij onze club betalen zelf de extra kost die de KBVB hiervoor KFCRDH aanrekent. Voor het ogenblik is dat €12,5.
 2. Door het betalen van het lidmaatschapsgeld verklaren ouders en spelers dat ze het huishoudelijk reglement kennen, aanvaarden en respecteren.
 3. Indien één of meerdere verantwoordelijken van KFCRDH een overtreding op dit reglement vaststelt, kan het bestuur (via de disciplinaire cel van de club) maatregelen treffen tegen de overtreder. Deze maatregelen kunnen variëren , afhankelijk van de feiten, van een blaam, tot een schorsing voor een bepaalde periode en zelfs tot een volledige schrapping uit de club en de daaraan verbonden weigering tot toegang tot de verschillende sportcomplexen van KFCRDH. In geval van schrapping zal het betaalde lidgeld noch volledig noch gedeeltelijk terugbetaald worden.
 4. Spelers die niet, voor een door de Raad van Bestuur bepaalde datum, hun lidgeld betaald hebben, zullen daarna de toegang tot de trainingen ontzegd worden. Zij zullen daarna dan ook niet meer opgesteld worden in wedstrijden en geen kledijpakket ontvangen.
 5. De spelers en of ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de betreffende jeugdcoördinator of de technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (AVJO/TVJO) indien een voorafgaand gesprek met de betrokken opleider geen oplossing opleverde. De jeugdcoördinator en/of AVJO/TVJO kan beide partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen worden door de opleider, jeugdcoördinator en/ of de AVJO/TVJO uitgesproken. Deze laatsten brengen de Raad van Bestuur ervan op de hoogte. Als de vergrijpen of de problemen verder gaan dan het sportieve vlak, kunnen ze een advies overmaken aan de Disciplinaire Cel, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.
 6. Als speler of ouder mag U steeds uitleg vragen over de sportieve zaken, maar we verwachten dat U dit doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de opleider/ coördinator past. Het is echter niet de bedoeling dat elke stap of initiatief steeds dient uitgelegd te worden en / of verantwoord. Door aan te sluiten bij KFCRDH heeft U vertrouwen in de opleidingsstaf en de medewerkers.
 7. De Raad van Bestuur verbindt zich ertoe dit huishoudelijk reglement op de website te plaatsen.

 1. Les frais d'inscription sont fixés par saison par le Comité. Ce montant couvre la cotisation payée par joueur à l’Union Belge de Football, l'assurance, la cotisation fixée par le club et les vêtements sportifs. Cette cotisation donne également le droit de participer aux entraînements et aux compétitions. Les joueurs qui quittent le club La Rhodienne en avril et qui souhaitent se réinscrire dans le club pour la saison suivante devront payer l’indemnité réclamée par l’Union Belge de Football à savoir la somme de 12,5 €.
 2. En payant la cotisation, les parents et les joueurs déclarent connaître, accepter et respecter le règlement d’ordre intérieur.
 3. Si un ou plusieurs responsables du club constate(nt) une violation au règlement d’orde intérieur, la Comité peut (par sollicitation de la cellule disciplinaire du club) prendre des mesures contre le contrevenant. Ces mesures peuvent varier, selon la gravité des faits, allant d’un blâme à une suspension pour une période déterminée et même l'exclusion du club et le refus d'accès au complexe sportif du club. En cas d’exclusion, les frais de cotisation payés ne seront pas remboursés ni en totalité ni même partiellement.
 4. Les joueurs qui n'auront pas payé leur cotisation à une date déterminée par le Comité se verront alors refuser de participer aux entraînements. Ils ne seront plus inscrits aux compétitions et ne recevront pas leurs tenues sportives.
 5. En cas de désaccord, les joueurs et /ou les parents peuvent contacter le coordinateur des jeunes concerné ou le responsable technique de la formation des jeunes (RGJF/RTJF) si une réunion préalable avec le formateur concerné n'a pas fourni de solution. Le coordinateur des jeunes et / ou RTFJ peuvent inviter les deux parties à être entendues. Les décisions sportives sont prises par le formateur, le coordinateur des jeunes et/ou le RTJF. Ce dernier informe le Comité. Si les infractions ou la problématique dépasse le cadre sportif, ils peuvent solliciter la cellule disciplinaire, qui prendra alors la décision finale.
 6. En tant que joueur ou parent, vous pouvez toujours poser des questions sur le projet sportif mais nous attendons que vous le fassiez de manière calme, sans préjugé et à un moment où cela convient également au formateur/ coordinateur. Cependant, ce n'est pas l'intention que chaque initiative et/ou décision doit toujours être expliquée et/ou justifiée, de crainte de freiner le bon fonctionnement du club. En rejoignant le club, vous faites confiance aux cadres sportif et extrasportif .
 7. Le Comité s'engage à diffuser le règlement d’orde intérieur sur le site du club.


3) Gedrags- en Leefregels tijdens de trainingen - Comportement et règles pendant les séances d'entraînement
 1. Alle hieronder beschreven gedrags- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers. De opleiders of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.
 2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de opleider. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
 3. Elke speler is minimaal 10 min voor het begin van de training aanwezig op de club. Zo kan hij samen met de opleider/ medespelers de kleedkamer betreden. Er is een badgesysteem aan de ingangsdeur aanwezig om dit gestructureerd te laten verlopen.
 4. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
 5. Geen waardevolle voorwerpen (GSM, horloges, sieraden…) of grote sommen geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstel of beschadiging van persoonlijke zaken.
 6. De spelers bewaren de orde en de netheid in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers . Afval moet ten allen tijde in de vuilnisbak gegooid worden. Opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.
 7. Wanneer de opleider, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord neemt, zwijgen alle spelers. Muziek kan slechts mits uitzonderlijke toestemming van de opleider.
 8. Spelers gaan , indien nodig, voor de training naar de WC.
 9. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of de kleren en het schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
 10. De spelers moeten steeds beenbeschermers dragen tijdens de trainingen, tenzij het door de opleider uitdrukkelijk is toegestaan om zonder te trainen.
 11. De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de opleider of afgevaardigde naar het trainingsveld.
 12. Het trainingsmateriaal wordt om beurten door de spelers naar het trainingsveld gedragen. De opleider bepaalt eventueel een beurtrol.
 13. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 14. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
 15. Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen worden gesanctioneerd.
 16. Racistische of onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds bestraft worden.
 17. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uit den boze.
 18. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam en de geest van de tegenstrever. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van de training.
 19. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.
 20. Een speler die moedwillig schade toebrengt aan de accommodatie of aan materiaal , zal de kosten van de herstelling moeten betalen en krijgt een sanctie.

 1. Tous les comportements et les règles décrits ci-dessous doivent être strictement suivis par les joueurs. Les entraîneurs ou les délégués peuvent également ajouter des règles supplémentaires par équipe, après avoir informé les joueurs.
 2. Toute absence à l’entraînement doit être stipulée au formateur. En cas de maladie, la durée de l'absence doit être également précisée.
 3. Chaque joueur est présent au club au moins 10 minutes avant le début de l'entraînement. De cette façon, il peut entrer dans le vestiaire accompagné par l'entraîneur / les autres joueurs. Un système de badge à la porte d'entrée des vestiaires a été installé pour la bonne organisation et la sécurité.
 4. Les joueurs n’ont pas accès aux locaux autres que les vestiaires sans autorisation explicite.
 5. N'apportez pas d'objets de valeur (téléphones portables, montres, bijoux ...) ou sommes d'argent dans le vestiaire. Le club n'est aucunement responsable en cas de vol ou dommages établis.
 6. Les joueurs sont tenus de garder les vestiaires propres et ordonnés . Il est interdit de jouer dans les vestiaires. Les déchets doivent être systématiquement jetés dans la poubelle . Le non respect de la propreté ou tout dégât intentionnel occassionné sera sévèrement sanctionné.
 7. Tous les joueurs sont à l’écoute dès que l’entraîneur, le délégué ou tout personne du staff prend la parole. La musique est autorisée dans les limites des normes et avec autorisation du formateur.
 8. Si besoin, les joueurs se rendent aux toilettes avant l’entraînement.
 9. Les joueurs vérifient leurs tenues et l’état de leurs chaussures avant de se rendre sur le terrain d’entraînement. Les vêtements doivent être adaptés aux conditions météorologiques.
 10. Les joueurs doivent toujours porter des protège-tibias pendant l'entraînement, sauf avis contraire de l’entraîneur
 11. Les joueurs se rendent ensemble sur le terrain d'entraînement sous la supervision du formateur ou du délégué.
 12. Le matériel d'entraînement est transporté par les joueurs suivant un tour de rôle (établi par le formateur).
 13. Aucun joueur ne pénètre sur un terrain d'entraînement occupé par une autre équipe.
 14. Les joueurs font preuve d'engagement, de motivation et de concentration pendant les entraînements.
 15. Les joueurs perturbant l'entraînement de quelque façon que ce soit seront sanctionnés.
 16. Les propos racistes ou déplacés ne sont pas tolérés sur et en dehors du terrain et seront toujours pénalisés.
 17. La violence physique et l'intimidation sont également bannis.
 18. Les joueurs pratiquent leur sport de manière saine, tout en respectant l’intégrité physique et morale de l’adversaire. Une violence incontrôlée ou l'agressivité excessive sera directement punie avec renvoi de l’entraînement.
 19. Avant le retour aux vestiaires,après une séance d'entraînement ou une compétition, les chaussures de football et éventuellement les balles seront nettoyées.
 20. Un joueur qui cause intentionnellement des dommages aux accomodations ou au matériel, devra payer les coûts des réparations et recevra une sanction.


4) Gedrags- en Leefregels tijdens wedstrijden - Comportement et règles pendant les compétitions.
 1. De meeste bovenstaande gedrags- en leefregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden.
 2. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent dat de opleider je als bankzitter kan doen starten. Bij het te laat komen , wordt er in ieder geval verwacht dat de speler contact opneemt met de opleider of afgevaardigde, zodat zij kunnen inschatten wanneer de speler zal aankomen. Vooral bij wedstrijden op verplaatsing is dit belangrijk om eventueel te beslissen om de heenreis iets te verlaten. De opleider heeft steeds de keuze om op het afgesproken uur te vertrekken en niet te wachten op de telaatkomer.
 3. Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in een propere cluboutfit en met nette voetbalschoenen.
 4. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijd, de opwarming en de bespreking.
 5. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay , sportiviteit en algemeen gedrag kan de disciplinaire cel op advies van de opleider al dan niet in samenspraak met de jeugdcoördinator of de  AVJO/TVJO een sanctie uitspreken.
 6. Na de wedstrijd wordt op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de technische staf hier oplegt.
 7. Selectiecriteria:
 •  Elke speler die geselecteerd wordt voor een wedstrijd moet minstens 50% van de match , conform het bondsreglement, effectief spelen.
 • Een speler kan maar geselecteerd worden indien hij aan alle trainingen heeft deelgenomen.
 • Uitzonderingen kunnen door de opleider , eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator, toegestaan worden.
 • Conform het bondsreglement zal voor de wedstrijden van U6 tot en met U9 nooit een vaste doelman geselecteerd worden.
 1. Verzekeringsprocedure:
 •  Indien een speler tijdens een wedstrijd of training een ongeval heeft , dient hij zich aan de volgende richtlijnen te houden :
 • Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk ( binnen de 21 dagen , anders wordt de aangifte geweigerd door de KBVB) aan de secretaris gemeld worden op het daartoe voorziene formulier " Aangifte van ongeval" samen met een kleefbriefje van de mutualiteit . Dit  formulier is te verkrijgen op het secretariaat en moet ingevuld worden door de behandelende arts .
 • Indien de tussenkomst van een kinesist noodzakelijk is , moet dit door de behandelende arts worden voorgeschreven , zodat de toelating van de KBVB kan worden bekomen .
 • Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de KBVB worden goedgekeurd . Daartoe wordt een medisch voorschrift aan de secretaris bezorgd .
 • Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt ( 2 weekends zonder spelen) dan worden de kosten voor de kinesitherapie niet terugbetaald. De terugbetaling van de kinesitherapie stopt bij het hervatten van deelname aan wedstrijden .
 • De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval en per jaar .
 • De speler betaalt alle onkosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds . De afrekening , samen met het door de geneesheer ingevulde genezingsattest te verkrijgen op het secretariaat van de club, wordt terug bezorgd aan de secretaris . Daarna wordt de terugbetaling  door de KBVB uitgevoerd op de rekening van de club . De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag .
 • Onkosten die nog worden ingediend één jaar na de datum van de ongeval aangifte , worden niet meer in aanmerking genomen
 
 1. La plupart des comportements et des règles de conduite décrits ci-dessus lors des entraînements s'appliquent également aux compétitions.
 2. Un retard injustifié lors d’un match peut déterminer de la part d’un entraîneur un statut de réserviste . En cas d'arrivée tardive, il est attendu que le joueur contacte l'entraîneur ou le délégué afin qu'ils puissent estimer l’heure d’arrivée du joueur. Surtout pour les compétitions jouées en déplacement, il est important de pouvoir ainsi déterminer l’heure de départ. Le formateur a toujours le choix de partir à l'heure convenue et de ne pas attendre les retardataires.
 3. Chaque joueur se présente pour le match dans la tenue (propre) du club et avec des chaussures de football soignées.
 4. Les joueurs montrent un engagement total, de la motivation et de la concentration pendant le match, l’échauffement et les entretiens avec le formateur.
 5. Les joueurs représentent l’identité du club. Ils ne discréditent pas le nom du club par une conduite inappropriée ou antisportive sur le terrain ou en dehors. En cas de manquements graves dans le domaine du fair-play, de l'esprit sportif et du comportement général, la cellule disciplinaire peut, sur recommandation du formateur, émettre une sanction en concertation avec le responsable technique de la formation des jeunes (RTJF).
 6. Après la compétition, les vêtements sportifs sont ramassés et rangés de manière ordonnée. Les joueurs s'en tiennent à l'organisation imposée par le staff sportif.
 7. Critères de sélection:
 • Chaque joueur sélectionné pour un match doit jouer au moins 50% du match conformément aux règlements fédéraux.
 • Un joueur ne peut être sélectionné que s'il a participé à tous les entraînements.
 • Des exceptions peuvent être autorisées par le formateur, éventuellement en concertation avec le responsable technique de la formation des jeunes (RGFJ/RTFJ).
 • Conformément à la règlementation fédérale, un gardien de but permanent ne sera jamais sélectionné pour les matchs U6 à U9.
 1. Procédure d'assurance:
 • Si un joueur est victime d’un accident lors d'un match ou d'un entraînement, il doit respecter les consignes suivantes:
 • Chaque accident doit être signalé au secrétariat le plus rapidement possible (dans les 21 jours, sinon la déclaration est refusée par l’Union Belge de Football). La déclaration d’accident s’accompagne d’une vignette de la mutuelle . Le formulaire de déclaration d’accident peut être obtenu auprès du secrétariat et doit être complété par le médecin traitant.
 • Si l'intervention d'un kinésithérapeute est nécessaire, celle-ci doit être prescrite par le médecin traitant, afin d’obtenir l’autorisation de l’Union Belge de Football.
 • Tout complément de kinésithérapie doit être préalablement approuvé par l’Union Belge de Football. À cette fin, une ordonnance médicale est délivrée au secrétariat.
 • Si la période d’inactivité sportive ne dépasse 14 jours (2 week-ends), les frais de kinésithérapie ne sont pas remboursés. Le remboursement de la kinésithérapie s'arrête à la date de la reprise aux compétitions.
 • L'intervention pour les soins de kinésithérapie est limitée à 60 séances par accident et par an.
 • Le joueur paie toutes les dépenses, qui doivent être ensuite fournies à la mutuelle. Le certificat de guérison complété par le médecin doit être déposé au secrétariat du club, qui l’envoie à l’Union Belge de Football. Après remboursement du montant par l’Union Belge de Football sur le compte bancaire du club, ce montant est versé sur le compte bancaire de la personne concernée.
 • Les dépenses soumises un an après la date de la déclaration d'accident ne sont plus prises en compte.


5) Andere gedrags- en leefregels voor spelers - Autres règles de conduite pour les joueurs
 1. Conform het gemeenrecht van de burgerlijke aansprakelijkheid zijn de ouders aansprakelijk voor de schade door hun minderjarig kind veroorzaakt.
 2. Geldelijke sancties opgelegd door de KBVB kunnen verhaald worden op de betrokkenen.
 3. Het ontvreemden of stelen van bezittingen van medespelers, medewerkers… wordt bestraft door de disciplinaire cel.
 4. Leden van de club die betrapt worden met drugs of met het dealen van drugs of andere genotsmiddelen worden automatisch uit de club geschrapt.
 5. Elke speler wordt tweemaal per seizoen geëvalueerd door de opleider. Deze evaluatie zal gebeuren rond de jaarwisseling en op het einde van het seizoen. Bij deze evaluatie zullen alleen de spelers, eventueel vergezeld door hun ouders, uitgenodigd worden.
 6. Het is ten strengste verboden glazen of glazen flessen mee te nemen op en rond de velden.
 7. Plastic flessen worden na de training/ match opgeruimd door de spelers en in de vuilnisbak gegooid.
 8. Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg je kameraadschap. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan een schorsing of zelfs verwijdering uit de club tot gevolg hebben!

 1. Conformément au droit commun de la responsabilité civile, les parents sont responsables des dommages causés par leur enfant mineur.
 2. Les pénalités financières imposées par l’Union Belge de Football peuvent être exigées auprès des parties concernées.
 3. La destitution ou le vol de biens appartenant à d'autres joueurs, collaborateurs ... sera puni par la cellule disciplinaire.
 4. Les membres du club qui sont pris en possession de drogue ou substances illicites ou d'autres stimulants sont automatiquement radiés du club.
 5. Chaque joueur est évalué deux fois par saison par le formateur. Cette évaluation aura lieu vers la fin de l'année civile et à la fin de la saison. Au cours de cette évaluation, seuls les joueurs, éventuellement accompagnés de leurs parents, seront invités.
 6. Il est strictement interdit d'apporter des bouteilles en verre ou des verres sur et/ou autour des terrains.
 7. Les bouteilles en plastique sont ramassées par les joueurs après l'entraînement / le match et jetées dans une poubelle.
 8. Tous les joueurs, grands ou petits, très doués ou moins bons, font de leur mieux et gagnent votre admiration. Le comportement d'intimidation n'est pas toléré et peut entraîner la suspension ou même l’exclusion du club!


6) Specifieke regels voor de ouders (en eventueel grootouders/ supporters)- Règles spécifiques pour les parents (et éventuellement les grands-parents / supporters).
 1. De ouders moeten ten allen tijde beseffen dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding. Het belangrijkste is dat de spelers bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als persoon.
 2. Aangezien de spelers verschillende keren per week op de club zijn, is het belangrijk tot een goede informatie uitwisseling te komen. De ouders moeten daarom de opleider op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school en eventueel medische dossiers.
 3. De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier ( juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie met ouders van de tegenpartij…) voor alle jeugdspelers te supporteren. We verwachten dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen.
 4. Er wordt thematisch getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of resultaten.
 5. Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. U bent er dan zelf de oorzaak van dat hij/ zij eraf zal vallen.
 6. Ouders zijn geen trainers en dus kan de coaching alleen van een door KFCRDH aangestelde opleider komen.
 7. Het is de ouders ten strengste verboden de velden te betreden!
 8. Ook de scheidsrechters dienen gerespecteerd te worden. Eventuele scheidsrechterlijke vergissingen moeten bezadigd benaderd worden en mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen of het educatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdacademie in het gedrang brengen of die de opleiders, technische staf of andere medewerkers beledigen, kunnen door de Disciplinaire Cel van de club gestraft worden. Deze straf kan o.a. bestaan uit een blaam, een schorsing tot het bijwonen van de wedstrijden op de sites van KFCRDH en zelfs tot een definitieve verbanning uit de accommodaties van onze club.
 9. De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.
 10. Aan de ouders van elke speler wordt met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat hun zoon/ dochter op tijd komt voor de trainingen en wedstrijden. We willen de ouders erop wijzen dat zij een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel en de werking van de jeugdacademie niet in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling.
 11. Indien je als ouder niet meegaat naar een wedstrijd van uw kind, maak dan duidelijke afspraken met de opleider/ afgevaardigde over het afhalen van uw kind.
 12. Ouders die andere spelers vervoeren, kunnen nooit aanspraak maken op enige vergoeding door de club voor het transport.
 13. De club kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongelukken en de daaruit volgende letsels van spelers die gebeuren op weg van en naar een training/match.
 14. Voor elke match moeten de ouders zelf zorgen voor het vervoer van hun kind. Bij problemen dienen de ouders vooraf contact op te nemen met de opleider/afgevaardigde.
 15. De ouders mogen in geen geval de opleider proberen te beïnvloeden in zijn sportieve beslissingen.

 1. Les parents doivent à tout moment réaliser que le résultat n’est pas la finalité de la formation; l’importance est axée sur le développement individuel en tant que joueur et qu’individu.
 2. Comme les joueurs sont présents au club plusieurs fois par semaine, il est important d' aboutir à un échange optimal d’informations. Les parents doivent donc informer le formateur des difficultés scolaires et/ ou familiales de l’enfant et éventuellement partager les données médicales pour en tenir compte au cours des efforts demandés.
 3. Les parents de chaque joueur sont encouragés à soutenir de manière positive (utilisation correcte de la langue, contrôle des émotions, pas de confrontation avec les parents de la partie adverse ...) tous les jeunes joueurs. Nous attendons de nos supporters qu'ils encouragent toute l'équipe.
 4. Les entraînements sont basés sur des thèmes précis et non sur base des résultats ou en fonction des compétitions.
 5. Ne mettez pas votre enfant sur un piédestal. Vous devenez dès lors responsable de son éventuelle chute !
 6. Les parents ne sont pas des formateurs et donc le coaching doit être assuré par le formateur nommé par La Rhodienne.
 7. Il est strictement interdit aux parents de monter sur les terrains.
 8. Les arbitres doivent également être respectés. Les erreurs arbitrales possibles doivent être abordées de manière calme et ne doivent pas donner lieu à des abus ou mettre en péril le caractère éducatif. Les parents qui, en raison de leur comportement, mettent en péril le fonctionnement de l'académie des jeunes ou qui insultent les entraîneurs, le staff ou d'autres collaborateurs, peuvent être sanctionnés par la cellule disciplinaire du club. Cette sanction peut être un blâme, une suspension pour assister aux matchs organisés sur les sites du club et même une interdiction définitive d’être présent au sein de notre club.
 9. Les parents s'engagent à faire connaître les éventuelles dysfonctions par l’intermédiaire des personnes habilitées et représentatives du club. Ils respectent l'intégrité du club et ne sont pas tentés de donner une image négative du club.
 10. Les parents de chaque joueur sont priés, avec insistence, de s'assurer que leur fils / fille arrive à temps à l'entraînement et aux compétitions. Nous voulons faire remarquer aux parents qu'ils jouent un rôle important et qu'ils ne doivent pas mettre en péril l’organisation et le fonctionnement de l'académie des jeunes par une attitude nonchalante et désinvolte.
 11. Si vous, en tant que parent, vous ne faites pas le déplacement avec votre enfant, il est demandé d’établir des accords clairs et précis avec le formateur / délégué concernant la récupération de votre enfant.
 12. Les parents qui assurent le déplacement avec d'autres joueurs ne peuvent en aucun cas demander des indemnités de déplacement au club.
 13. Le club ne peut être tenu pour responsable des accidents( et des blessures résultantes) survenus aux joueurs sur le trajet vers l'entraînement et/ou vers le match.
 14. Lors de chaque match, les parents doivent eux-mêmes s'occuper du transport de leur enfant. En cas de problème, les parents doivent prévenir à l’avance le délégué.
 15. Les parents ne peuvent en aucune façon influencer l'entraîneur dans ses décisions sportives.


7) Pro Soccer Data - Pro Soccer Data
Pro Soccer Data of PSD is het online managementsysteem dat gebruikt wordt als communicatiemiddel door KFC RHODIENNE DE HOEK.  Hierop werken onze trainers en jeugdcoordinatoren om de wedstrijden te volgen, spelers te evalueren, kalenders op te maken, documenten op te sturen, weddstrijdselecties door te geven, ...  
De spelers zijn ook verplicht om de AAN- AFWEZIGHEDEN in te geven via dit online platform.

Pro Soccer Data ou PSD est le système de gestion en ligne utilisé comme outil de communication par le KFC RHODIENNE DE HOEK.  C'est là que travaillent nos entraîneurs et nos coordinateurs jeunesse pour suivre les matchs, évaluer les joueurs, établir des calendriers, envoyer des documents, transmettre les sélections des matchs, etc.  
Les joueurs sont également tenus de saisir leur PRÉSENCE via cette plateforme en ligne.
8) Sociale media - Réseaux sociaux
Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het sportvereniging KFC Rhodienne – De Hoek.
Les médias sociaux tels que Twitter, Facebook et bien d'autres offrent la possibilité de montrer que vous êtes fier du club de football pour lequel vous jouez. Ils peuvent également contribuer à donner une image positive du club KFC Rhodienne - De Hoek.

Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt KFC Rhodienne – De Hoek van al de aan de club verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.
Cependant, il est important de réaliser que les messages sur les médias sociaux (parfois inconsciemment) peuvent aussi nuire à la réputation du club, des membres et des bénévoles. Pour cette raison, KFC Rhodienne - De Hoek demande à tous les bénévoles et membres d’être prudent dans l’utilisation des réseaux sociaux.

 

Wat KFC Rhodienne – De Hoek daaronder verstaat, is in grote lijnen:

 1. op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect;
 2. op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander;
 3. je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig;
 4. sociale media gebruik je tijdens de training niet;
 5. heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media;
 6. wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven;
 7. KFC Rhodienne – De Hoek accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.
Ce que KFC Rhodienne - De Hoek sous-entend, dans les grands principes :
 1. Sur les réseaux sociaux, vous communiquez de manière sociale, donc avec respect;
 2. Sur les réseaux sociaux, vous parlez les uns avec les autres et non contre les autres;
 3. Vous ne publiez des messages sur les réseaux sociaux que si leur contenu ne nuise pas à autrui ou au club. Soyez attentif dabs l’écriture de vos messages;
 4. Vous n'utilisez pas les réseaux sociaux pendant les entraînements;
 5. Si vous avez entendu une information en toute confidence au sujet d’autrui qui pourrait nuire à cette personne, en aucun cas, cette information devra être divulgée sur les réseaux sociaux;
 6. Si vous voulez partager des photos, des vidéos et / ou des clips audio sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez le faire qu’ après accord explicite des personnes concernées;
 7. KFC Rhodienne - De Hoek n'accepte pas que les réseaux sociaux soient utilisés pour intimider, blesser, menacer, ou occasionner des dommages moraux chez autrui.
Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de club maatregelen genomen.
Si vous ne respectez pas ces normes, des mesures seront prises par le club.


KFC Rhodienne – De Hoek
vraagt alle opleiders ook om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team.
KFC Rhodienne - De Hoek demande également à tous les entraîneurs de discuter du code de bonne utilisation des réseaux sociaux mentionné ci-dessus avec leur équipe respective chaque année au début de la saison.

KFC Rhodienne – De Hoek neemt deze ‘Gedragscode sociale media’ tevens op in de huishoudelijk reglement van de club.
KFC Rhodienne - De Hoek inclut également ce code de bonne utilisation des réseaux sociaux dans le règlement d’ordre intérieur du club.


8) Tot slot - Conclusion
Kiezen voor een voetbalopleiding bij Rhodienne de Hoek doe je bewust.
Onze medewerkers zijn gemotiveerd om uw kind van een interessante sportieve hobby te laten genieten. Wij streven op diverse vlakken zoveel mogelijk naar kwaliteit. Ten bewijze daarvan de Footpass sterren die we behaald hebben en die ons toelaten om de jeugdploegen in de interprovinciale competitie in te schrijven.  Net als voor een schoolse opleiding moet U als ouder en als speler overtuigd zijn van de degelijkheid van onze opleiding in al zijn aspecten. Bent U dat niet, begrijpen wij dat U een andere club opzoekt die wel aan uw verwachtingen voldoet ( mits natuurlijk de officiële transfertreglementen na te leven).  Wij doen ons uiterste best om van de jeugdopleiding van Rhodienne De Hoek het beste te maken. De hierboven gestelde afspraken moeten ons daarbij helpen. Wij hopen dan ook op een positieve manier met ieder van U te kunnen samenwerken.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in het huishoudelijk reglement van KFCRDH gelden de bestaande wetgevingen.

Choisir une formation de football au club Rhodienne de Hoek est un choix réflechi. Nos formateurs sont motivés à l’idée de fournir un intéressant plaisir sportif à votre enfant. Nous visons à atteindre le plus possible, dans différents domaines, les critères de qualité. Pour preuve, notre formation reconnue par le label Footpass et ses trois étoiles qui nous permet d'inscrire nos équipes de jeunes dans les compétitions interprovinciales. Tout comme pour une formation scolaire, vous devez en tant que parent et, en tant que joueur, être convaincu de la qualité de notre formation dans tous ses aspects. Si vous n’êtes pas convaincu, nous comprenons que vous êtes à la recherche d'un autre club qui pourrait répondre à vos attentes (sous réserve du respect des règles officielles en matière de transferts). Nous nous efforçons d’améliorer constamment notre formation des jeunes Seul le respect du règlement d’ordre intérieur peut nous y aider. De cette manière, nous espérons pouvoir établir une collaboration constructive. Tout point de discorde non repris dans le règlement d’orde intérieur,établi par le club, sera réglé par les lois en vigueur.


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!